top of page

役員

  Board members

 President

Yumiko Hiramatsu 

Adviser
Tomokazu Yoshida

Vice President​

Yuko Onishi

Ketan.PNG

Adviser

Ketan Chaudhari

 Producer

Kyoko Ishikawa

Founder Adviser
Sanae Horio

       MC        

      Kaori Kobori

Adviser

 
  Norihisa Sato

 

  Shiro Sakamoto

 
  Takashi Nishimura

 
  Toru Ota

 
  Yasuko Makino

bottom of page